Elevråd

Syftet med elevråd är att eleverna ska i demokratisk anda kunna påverka, känna sig delaktiga och ta ansvar för skolans verksamhet.
Elevrådsrepresentanter från åk F – 6 utses via klassrådet.
Elevrådsmöten hålls en gång i månaden. Ordförande, sekreterare väljs vid terminens början. Ordförande leder mötet utifrån en dagordning som skickats ut minst en vecka innan mötet till alla klasser.

Elevrådet är delaktiga i likabehandlingarbetet där vi bland annat diskuterar de sju diskrimineringsgrunderna.
Elevrådet är en länk till klasserna där punkterna sedan diskuteras vidare. 
Elevrådet tar bl.a. upp frågor från klassråden.
Elevrådsrepresentanterna deltar också i skolrådet och matrådet.
Sekreteraren skriver protokoll som sparas.
Minst en vuxen är med som stöd på mötena.