Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger/lärare.

Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med personal uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och att samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
Specialpedagoguppdraget innebär arbete på tre nivåer

• skolnivå (organisation)
• gruppnivå
• individnivå

för att främja inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen är med i skolans elevhälsoteam, EHT, som består av skolsköterska, specialpedagoger och skolledning.

Uppdraget som specialpedagog innebär att:

• Aktivt bidra till att alla elever når målen och verka för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver.

• Arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser.

• Handleda personal och vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och ett stöd för dem.

• Vara ett stöd och tillsammans med personalen genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar, handlingsplaner och åtgärdsprogram samt följa upp och utvärdera dessa.

• Aktivt bidra till ökad användning av alternativa lärverktyg.

• Delta i arbetslagens möten kring elever i behov av särskilt stöd.

• Samverka med övriga skolformer och externa kompetenser.

Dela:
Kategorier: