Elevråd

Syftet med elevråd är att eleverna ska i demokratisk anda kunna påverka, känna sig delaktiga och ta ansvar för skolans verksamhet.
Elevrådsrepresentanter från åk F – 6 utses via klassrådet.
Elevrådsmöten hålls en gång i månaden. Ordförande, sekreterare väljs vid terminens början. Ordförande leder mötet utifrån en dagordning som skickats ut minst en vecka innan mötet till alla klasser.

Elevrådet är delaktiga i likabehandlingarbetet där vi bland annat diskuterar de sju diskrimineringsgrunderna.
Elevrådet är en länk till klasserna där punkterna sedan diskuteras vidare. 
Elevrådet tar bland annat upp frågor från klassråden.
Elevrådsrepresentanterna deltar också i skolrådet och matrådet.
Sekreteraren skriver protokoll som sparas.
Minst en vuxen är med som stöd på mötena.