Fritidshem

Vi erbjuder både fri lek och planerade aktiviteter

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
I läroplanen påpekas att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna bearbeta sina upplevelser och utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleverna omsätter det de har lärt sig i skolan och testar det genom leken. Det är avgörande att leken används på ett medvetet sätt för att stimulera och stödja elevers utveckling. Leken ska ske under insyn av vuxna för att säkerställa att leken främjar allas möjligheter att träna samspel med andra.

Fritidshemmets uppdrag i relation till Lgr 11.
• Att komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan.
• Att stimulera elevernas utveckling och lärande
• Att erbjuda en meningsfull fritid
• Att främja delaktighet och inflytande

På Herrängens skola arbetar vi för att
säkerställa uppdraget i relation till Lgr11.

Pedagogerna har en helhetssyn på elevernas utveckling genom att finnas med hela dagen där eleverna ges möjlighet att tillämpa både teoretisk och praktisk kunskap. Skolan erbjuder en trygg och lärorik miljö både inomhus och utomhus och vi använder oss av den närliggande skogen och parker för att ge eleverna en omväxlande miljö. Pedagogerna arbetar på ett aktivt och medvetet sätt för att stimulera och stödja varje elevs utveckling. Varje avdelning har rum avsett för lugn och ro. Vi erbjuder både fri lek och planerade aktiviteter där eleverna ges möjlighet att välja. Med de fasta aktiviteter fritids erbjuder arbetar vi utifrån LPP:er (Lokal Pedagogisk Planering) för att säkerställa att vi uppfyller Lgr11:s uppdrag för fritidshem. På skolan arbetar vi för att främja elevers delaktighet och inflytande genom att ha regelbundna fritidsråd där eleverna själva får komma med förslag till förbättringar och förändringar i verksamheten. För att ta del av fritidshemmens LPP:er gå till länklistan till höger.

Dela:
Kategorier: